Sunday, February 22, 2015

Por unha nova política cultural en Galicia, por MARCOS LORENZO

Por unha nova política cultural en Galicia - Praza PúblicaMARCOS LORENZOExtraordinario diagnostico con propostas que afianzan a atención nas medidas a tomar por encima de critícaa intrínseca ao texto que aquí temos.

Realmente lucido e contundente.
Por unha nova política cultural en Galicia Logo de varias décadas de medranza ininterrompida do sector cultural, sexa en termos de emprego, facturación ou número de empresas, semella que esteamos a atravesar un túnel escuro. O que non sabemos é o que haberá do outro lado.

Por mencionar un exemplo ilustrativo: se hai seis anos unha compañía de teatro era contratada por un Concello para exhibir o seu espectáculo, hai catro anos ese mesmo Concello xa só lle ofrecía apoio na difusión (carteis), cesión do auditorio e entrega do recadado na billeteira. Hai dous anos cobráballe directamente polo aluguer do espazo.Dous son os principais factores polos que o sector cultural entrou en barrena. Dunha parte o factor endóxeno e máis lonxevo, o resultante da revolución dixital e a descarga masiva e de balde de contidos na rede, e que levou por diante a boa parte da vella industria cultural, sexa a fonográfica ou a do cinema. E doutra, máis recente, a crise económica, que provocou severos recortes nos orzamentos públicos da cultura, diminución nas partidas que as empresas dedican a patrocinios e contracción dos consumos culturais da poboación. A combinación de ambos elementos derivou nun proceso de reconversión industrial encuberta, onde as formas de operar están a mudar e non se albisca un horizonte claro.
Aos dous factores anteditos habería que engadir un terceiro, de orixe ancestral: a ausencia en Galicia dunha política cultural digna de tal nome, que parta dun diagnóstico realista, cuns obxectivos explícitos e factibles, cunha dotación orzamentaria estable, con medidas ben articuladas e coherentes entre si, con indicadores de avaliación claros, e que en definitiva responda a un deseño racional e non á suma de ocorrencias ou intereses do responsable de turno.
Ao longo do artigo tentarei expor algúns criterios que, ao meu xuízo, deberan guiar a acción de goberno neste ámbito. Dividireino en seis áreas temáticas, a sabendas de que a clasificación é arbitraria e ben podería ter sido outra.

Democracia cultural


Un obxectivo ineludible da política cultural debera ser favorecer a creatividade, a capacidade expresiva, o espírito crítico e a autonomía das persoas, piares fundamentais dunha democracia viva e saudable. Porque sen debate social non hai democracia. Pero ademais, non se trata só de “instruír ao pobo” ou de gobernar para el (despotismo ilustrado), senón de gobernar con el, de incorporar as achegas plurais da cidadanía para que as políticas sexan máis ricas e eficaces. Nese sentido precisariamos dun goberno permeable onde os e as cidadás sexan protagonistas e poidan formular elementos de diagnóstico e propostas de solución aos problemas que nos atinxen (tamén aos culturais).A democracia cultural é o principio transversal que debera guiar a toma de decisións. O foco da acción de goberno debera estar centrado na cidadanía e non só nos artistas ou nas empresas do sector.
Os políticos e técnicos do ramo adoitan ter como interlocutores cotiáns a estes últimos, polo que acaban perdendo a perspectiva sobre quen é o seu principal destinatario.
Todos somos xeradores de cultura. Polo tanto, os gobernos deberan habilitar canles de participación para recoller ese caudal de coñecemento esparexido en favor do ben común
Xa non serven os enfoques caducos da “democratización cultural”, é dicir, de facilitar o acceso á alta cultura por parte das maiorías, causa que só encobre un prexuízo elitista. Todos somos xeradores de cultura. Polo tanto, os gobernos deberan habilitar canles de participación para recoller ese caudal de coñecemento esparexido en favor do ben común. E por certo, unha aposta pola participación non se pode sustentar unicamente en crear Consellos Municipais de Cultura, artefactos que, á luz da experiencia, non adoitan funcionar. Se non se sabe para que se queren nin como dinamizalos, acaban por esmorecer. Habería que esforzarse un chisco máis na arquitectura da participación cultural.

Cohesión social

Unha política cultural acorde cos tempos debera traballar en rede co mesto tecido asociativo da cultura, cos colectivos informais de creadores e coas empresas locais. É dicir, coas múltiples iniciativas da cidadanía organizada. Para o cal é preciso coñecelas previamente, debuxando un mapa cultural do territorio.

Unha política cultural acorde cos tempos debera traballar en rede co mesto tecido asociativo da cultura, cos colectivos informais de creadores e coas empresas locais
O labor esencial dun bo goberno neste eido sería promover a cooperación entre axentes culturais, así como impulsar accións público – privado – sociais con vistas a optimizar recursos, a acadar un maior impacto e visibilidade, e a vertebrar e fortalecer á sociedade civil. Pola contra,un mal goberno establecerá relacións un a un (clientelares), repartindo subvencións a modo de prebendas e fagocitando aqueles proxectos con maior éxito para apropiarse do seu prestixio e pendurarse medallas, cousa que lamentablemente acontece de cotío.

Un mal goberno establecerá relacións un a un (clientelares), repartindo subvencións a modo de prebendas e fagocitando aqueles proxectos con maior éxito para apropiarse do seu prestixio
Por suposto ese empeño na cooperación e na cohesión non se debera limitar ao perímetro da cidadanía organizada, senón que tería que abranguer a todos os segmentos de poboación, mediante a realización de actividades que revertan nun maior coñecemento mutuo entre distintos, sexa por razón da súa etnia, clase social, xénero, xeración ou calquera outra variable. Desde a promoción activa do respecto á diversidade.
 Educación e cultura forman un tándem difícil de disociar, con abundantes interaccións e sinerxías

Educación   

Un binomio esencial da acción cultural é o que liga cultura con educación. Non se trata só do papel crucial da ensinanza das artes, ou de que a cultura sexa parte consubstancial do proceso educativo, é que a cultura pode achegar ferramentas creativas para as escolas, ao tempo que a pedagoxía pode proporcionar técnicas para formar novos públicos. Educación e cultura forman un tándem difícil de disociar, con abundantes interaccións e sinerxías.

Cando falamos en cultura de “traballar a canteira” (a parte mergullada do noso iceberg), con frecuencia pensamos en adestrar cativos e cativas, cousa que ten a súa lóxica. Porén, non podemos pór todos os ovos no cesto da infancia ou da mocidade. Toda a cidadanía en Galicia, a comezar pola xente maior (o noso meirande continxente de poboación), debera ser obxecto de liñas de fomento das habilidades e destrezas creativas. E iso supón exceder os balados do recinto escolar (colexios, escolas de danza, conservatorios...) para abrirse a outros espazos. Os centros socioculturais ou de saúde, as prazas, rúas e comercios son focos que poden irradiar cultura. Trátase de conxugar múltiples iniciativas a un tempo, de forma que se poida xerar un ecosistema propicio para edificar cidades, vilas e aldeas realmente creativas e educadoras.

Un bo goberno debe mimar as expresións baseadas nas nosas propias coordenadas culturais, na nosa lingua e nos nosos riscos antropolóxicos, e aquelas iniciativas que contribúan a establecer un diálogo coas grandes correntes estéticas da esfera internacional

Identidade

Nunha contorna global onde circulan inxentes cantidades de información, elementos folclóricos e cosmovisións procedentes de universos culturais afastados, é importante que poidamos dixerir ese enorme caudal desde as nosas raíces e parámetros, de forma que nos apropiemos del adaptándoo á nosa idiosincrasia, en vez de asumilo de forma acrítica. A identidade galega, na súa rica pluralidade interna, é un marco interpretativo da realidade que nos proporciona entendemento, fraternidade e vínculo coas orixes. Un bo goberno debe mimar especialmente as expresións baseadas nas nosas propias coordenadas culturais, na nosa lingua e nos nosos riscos antropolóxicos, así como aquelas iniciativas que contribúan a establecer un diálogo non cohibido coas grandes correntes estéticas da esfera internacional, de modo que, como cultura, nos vaiamos situando na contemporaneidade.

Pero é que ademais, o coidado da propia cultura é un bo negocio. Axuda a definir e diferenciar a nosa marca territorial e a dos nosos produtos no mercado global, engadíndolle valor e sabor.Por citar un exemplo, a cidade de Ferrol podería (comeza a facelo) especializarse en propostas de arte industrial, en coherencia coa súa historia e identidade. Cada lugar debe buscar aqueles trazos constituíntes que mellor o representan ante terceiros. Do contrario, corremos o perigo de limitarnos a copiar mal e tarde ou a emitir mensaxes confusas nas que ninguén repara.

Mercado cultural

O sector cultural, entendido como o conxunto de traballadores e empresas que operan no eido da cultura, ten un peso notable na economía galega, ademais de exercer un efecto arrastre sobre outros sectores como o turismo, a hostalería, o agroalimentario ou as novas tecnoloxías. As ideas concibidas no sector cultural transcenden as súas fronteiras para fecundar territorios anexos, como no caso do téxtil e a moda, a publicidade, o deseño industrial ou a arquitectura, permitíndolles ser máis innovadores e competitivos.


As ideas concibidas no sector cultural transcenden as súas fronteiras para fecundar territorios anexos, como no caso do téxtil e a moda, a publicidade, o deseño industrial ou a arquitectura


Algúns dos principais problemas do sector cultural en Galicia teñen relación coa súa extrema atomización (empresas unipersoais), dependencia da Administración como cliente único, dificultade no acceso a financiamento, escasa proxección en mercados exteriores e unha acusada precariedade e temporalidade no emprego.
Perante este panorama un bo goberno ten moito que dicir. A comezar por clarificar o seu papel no mercado cultural, deixando de ocupar espazos que non lle corresponden como a promoción de concertos de artistas con tirón comercial (o que supón unha competencia desleal coas empresas musicais). Ou rematar coa gratuidade das súa oferta de actividades, o que redunda na desvalorización dos bens e servizos culturais. E a seguir por medidas como estimular a cooperación entre as empresas do sector, priorizar a contratación de empresas locais, mediar con entidades financeiras privadas e institutos de crédito público para a concesión de préstamos, potenciar a conexión con axentes e operadores internacionais, lexislar con vistas a protexer aos artistas cun novo réxime laboral e marco de cotización, favorecer o investimento privado en cultura mediante exencións fiscais, propiciar a colaboración comercial entre empresas culturais e doutros sectores, e un longo etcétera.
Perante este panorama un bo goberno ten moito que dicir. A comezar por clarificar o seu papel no mercado cultural, deixando de ocupar espazos que non lle corresponden como a promoción de concertos de artistas con tirón comercial

Por suposto tamén os axentes culturais teñen deberes que facer no tránsito cara un novo modelo. Un novo modelo que de certo pasará por unha maior diversificación de ingresos, por unha maior énfase no traballo cooperativo, polo pleno aproveitamento das NTIC e por nunha maior implicación cos públicos. O desafío non é menor.  
 Na última década, o principal feito diferencial da nosa política cultural a respecto doutras autonomías residiu na hiperbólica preponderancia dos gastos de capital sobre os gastos correntes

Equipamentos

Na última década, o principal feito diferencial da nosa política cultural a respecto doutras autonomías residiu na hiperbólica preponderancia dos gastos de capital sobre os gastos correntes. Desde 2003 o gasto liquidado en cultura pola Xunta de Galicia repartiuse (de media) entre un 70% de gastos de capital e un 30% de gastos correntes, en aberto contraste coas súas homólogas de Madrid, Cataluña e País Vasco, onde as proporcións se inverten (media nese período de 20% de gastos de capital e 80% de gastos correntes). Nunha tradución aproximada, isto vén a significar que a nosa administración autonómica destinou máis do dobre de fondos culturais a ladrillo que a contratar equipos de profesionais cualificados, á programación de actividades ou ao reparto de axudas entre os axentes culturais. Claro, isto é o que sucede cando non se dispón de proxecto cultural de ningunha clase. E ollo, non se trata só da Cidade da Cultura, símbolo de todos os males (e espantallo moi útil para esquivar un debate real sobre a cultura), senón tamén de canta “casa da cultura” hai diseminada polo país, en cada concello e ás veces mesmo en cada parroquia.

Ollo, non se trata só da Cidade da Cultura, símbolo de todos os males (e espantallo moi útil para esquivar un debate real sobre a cultura), senón tamén de canta “casa da cultura” hai diseminada polo país
Chegados a este punto de malgasto e orxía inmobiliaria, cumpriría facer inventario e avaliar cantos deses equipamentos responden a unha necesidade cultural real e cantos poden ser reconvertidos para outros usos ou mesmo vendidos, se é que alguén os quere. E tamén habería que proceder a unha xerarquización territorial de funcións, de xeito que certa oferta cultural se exhiba en cabeceiras comarcais e outras programacións en espazos de proximidade. Trátase de establecer un mínimo principio de racionalidade. E por suposto, dándonos por abastecidos de equipamentos por unha boa temporada, concentrar o gasto en deseñar plans culturais á medida de cada localidade e en contratar ao persoal técnico que os poida executar. Unha aclaración: un plan cultural non é un mero sumatorio de actividades a programar (a programación é un instrumento de política cultural, non un fin).

 Unha boa política cultural non pasa por monstruosos fastos e demais variantes do espectáculo senón por mobilizar coñecemento e imaxinación, dotarse de estratexias e sumar forzas. Políticas pequenas ancoradas na nosa realidade social e con vocación de perdurar

E para rematar

O anteriormente exposto é sintomático da escasa consideración que a cultura lle mereceu a boa parte da clase política do país. Simplemente non se tomou en serio.Ao meu ver unha boa política cultural non pasa por monstruosos fastos e demais variantes do espectáculo senón por mobilizar coñecemento e imaxinación, dotarse de estratexias e sumar forzas. É dicir, por políticas pequenas ben ancoradas na nosa realidade social e con vocación de perdurar. Por certo, ese é outro dos nosos cancros, o da efémera vida das programacións, mudadas a golpe de cita electoral, o que lles impide realizar todo o seu potencial e que sexan verdadeiramente transformadoras.

Quedan fóra deste artigo temas tan relevantes como os cambios que está a desencadear a cultura colaborativa, sustentada en soportes dixitais e no código aberto, ou o papel chave do turismo cultural no desenvolvemento territorial, ou o tratamento que se debera aplicar na xestión do patrimonio. Quizás poidan ser motivo de vindeiras entregas, ou quizás alguén queira coller o relevo e se anime a completar esta pequena análise.

Sunday, February 15, 2015

Fenosa retira su plan para almacenar energía en cabo Vilán

Fenosa retira su plan para almacenar energía en cabo Vilán | Galicia | EL PAÍSFenosa retira su plan para almacenar energía en cabo Vilán

La empresa da marcha atrás a instalar baterías de vanadio en Red Natura

La Xunta apoyaba el proyecto pero el BNG anunció una denuncia ante la UE

  • Fenosa probará equipos con líquidos tóxicos en el protegido cabo Vilán
  • Fenosa dice que el proyecto de cabo Vilán tiene "garantías máximas”
 Santiago de Compostela 14 FEB 2015 


http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2015/02/06/galicia/1423243144_257150_1423243364_noticia_normal.jpg

Fenosa Gas Natural ha decidido suspender su proyecto de almacenamiento de energía renovable en el parque eólico de cabo Vilán, un paraje del municipio coruñés de Camariñas incluido en la Red Natura, pese a que la Xunta autorizó hace unos días su tramitación en este enclave sin que fuese sometido a evaluación de impacto ambiental. La eléctrica afirma que esta decisión se ha tomado tras las nuevas “consultas” realizadas “a las autoridades autonómicas y locales” y pese a que, según reitera la empresa, la tecnología que se iba a utilizar “cumple con las máximas garantías medioambientales”. La Sociedade Galega de Historia Natural manifestó su oposición al plan, al igual que el BNG, que, tras publicar este periódico los detalles del proyecto, anunció una denuncia ante la Comisión Europea y registró en el Parlamento gallego una petición para su “paralización inmediata” porque considera un “riesgo” para el valor ecológico de la zona las sustancias tóxicas y corrosivas que se iban a usar.
“El proyecto, cuyo objetivo es probar la aplicación de la tecnología de baterías de vanadio al campo de la gestión de las energías renovables, no requiere de esa localización específica para su desarrollo”, explica Fenosa sobre su renuncia, “y por ello la compañía ha tenido en cuenta tanto las respuestas recibidas a sus consultas, como otras consideraciones, incluyendo tiempos y plazos, para descartar cabo Vilán para su ubicación”.
En una resolución firmada el 14 de enero por el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, la Consellería de Medio Ambiente dio el visto bueno a que Fenosa tramitase en el suelo protegido de cabo Vilán y sin evaluación de impacto ambiental la instalación de este sistema de baterías de flujo redox de vanadio, cuyo electrolito contiene ácido sulfúrico y sulfato de vanadio. Fenosa defendió en su documentación ante la Administración autonómica que el “único factor de riesgo” para el entorno es “la posibilidad de derrame”, aunque lo consideró “poco probable” y esgrimió que se frenaría con un dispositivo de cubetos. La Xunta también concluyó que “no eran previsibles” efectos “significativos” sobre el entorno pero finalmente Fenosa ha suspendido el proyecto tras volver a consultar con el Gobierno.

Wednesday, February 11, 2015

REGANOSA, PLANTA DE GAS : PECHE XÁ !

Estando prevista a entrada na Ría do gaseiro cargado con GNL, nº 189 o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca:
CONCENTRACIÓN
Venres, 13 de Febreiro 2015, ás 19 hs,
diante do Edificio da Xunta de Galicia
(Praza Amada García – Ferrol)
Características do buque:
Nome.-Castillo de Villalba, Bandeira.- España, Eslora.- 284.4m, Manga.- 42.5 m, Puntal.-57.7 m, Calado.-11.4 m, Capacidade.- 138.000 m³ de GNL
PLANTA DE GAS : PECHE XÁ !Castillo de Villalba por T. Hernández Machín
Castillo de Villalba
Castillo de Villalba - Foto suministrada por J.C. Gonzalez

Monday, February 09, 2015

Los jóvenes ‘falan’ poco ‘galego’

Los jóvenes ‘falan’ poco ‘galego’ | España | EL PAÍS

Los jóvenes ‘falan’ poco ‘galego’

Solo uno de cada cuatro menores de 15 años hablaba habitualmente, en 2013, la lengua cooficial. Se ha disparado el número de castellanoparlantes en Galicia

 A Coruña 7 FEB 2015


Todos los informes confirman que el uso del gallego es mayoritario en Galicia, pero también que su descenso es continuo. La última encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), dada a conocer el pasado diciembre, revelaba que, en 2013, solo uno de cada cuatro menores de quince años hablaba habitual o mayoritariamente gallego. Y lo que es peor, a pesar de la escolarización obligatoria, en esa franja de edad, un 22% admitía no saber nada, o poco. Algo que contrasta con los datos globales de su conocimiento: un 57,3% lo sabe hablar mucho y un 29,6 bastante.
En cinco años, de 2003 a 2008, los que hablaban siempre gallego pasaron de ser el 43,2% al 30,29% %, y los castellanohablantes, del 19,6% al 20,28.%. Pero en los cinco siguientes, el porcentaje de gallegohablantes ha permanecido estable, y el de castellanoparlantes se ha disparado al 26,25%. Se ha producido un incremento de los monolingües —sobre todo en castellano— a pesar de que en la enseñanza rige un decreto, llamado de plurilingüismo, que rompió el consenso alcanzado en la etapa de Manuel Fraga, que básicamente establecía una educación al 50% entre los dos idiomas cooficiales. El decreto, en 2010, introdujo el inglés en el reparto de materias. Algo que no contentó ni a unos ni a otros, y supuso medidas como destruir libros de matemáticas en gallego por valor de tres millones de euros. Por novena vez en los últimos años, hoy se manifestarán miles de personas en Santiago de Compostela exigiendo la derogación del Decreto.
El pasado día 31, la Real Academia Galega hacía una declaración institucional en la que pedía la derogación del decreto de 2010, y hacía un llamamiento a los sectores sociales para evitar “el desahucio del idioma de su propia casa”. “Un idioma que es un puente entre generaciones, un precioso eslabón con la historia y una herramienta valiosísima para el futuro, un medio de comunicación y también un recurso con valor emocional y económico. Un bien público, lo más parecido al aire que respiramos. El gallego no es un problema, es una riqueza”, finalizaba.


Fernández sostiene también que hay datos que podrían contradecir la encuesta del IGE sobre los menores. En 2009, la Xunta preguntó a todas familias por la lengua materna de los miembros, pero los resultados nunca se hicieron públicos, “¿y cómo explicar que se saquen ahora?”, dice el lingüista, que no cree que la legislación haya tenido influencia en el descenso del uso del idioma, pero reconoce que sí pudo tenerla el discurso implícito. Su colega de la Universidad de Santiago, Henrique Monteagudo, disiente en lo de quitarle hierro a la normativa, pero concuerda con lo decisivo del clima social: “Emitieron un mensaje de que el gallego no tiene futuro, de que no meta a su hijo en problemas usándolo o reclamándolo. Pero el problema no es, como se dice, tanto de la sociedad, porque hay más gallego en las casas que fuera de ellas”.“Estamos de acuerdo con la Academia en su llamamiento a la sociedad”, comenta el Secretario General de Política Lingüística, Valentín García, “En donde diferimos en su valoración del Decreto. La educación da el conocimiento, el uso lo da la sociedad”, añade. Cuando se publicó la encuesta, García había anunciado unas medidas de choque y manifestado su sorpresa a EL PAÍS: “Me faltan gallegohablantes”. El sociolingüista Mauro Fernández, de laUniversidad de A Coruña, le da la razón: “El principal mecanismo de sustitución del gallego por el castellano son los entierros. Ahora su uso, habitual o mayoritario, es del 51,5%, el 56% entre los nacidos en Galicia, pero es bastante probable que en el 2018 ya no sea mayoritario. Esto no quiere decir que el gallego vaya a desaparecer”.


En el Instituto Agra do Orzán, en el barrio del mismo nombre, el más populoso de A Coruña, Lucía Barreiro Varela, una chica de 17 años que quiere estudiar alguna ingeniería, reconoce que, a pesar de que en su casa se habla gallego, ella solo lo habla con sus abuelos y sus tíos de Melide, el lugar de origen de la familia. “No sé porque no lo hablo, porque soy muy defensora… creo que por mi hermana mayor, que se pasó al castellano cuando fue al colegio, y al estar con ella…”. Lucía no sabe de nadie en clase que hable en otra lengua que en castellano. Su profesor, Henrique Rabunhal, sí recuerda alumnos gallegoparlantes al comienzo de su carrera, en los años ochenta, en Arteixo, antes del desarrollo de Inditex.Eso se podría desprender de la experiencia de María Jesús Fraga, directora del Colegio Valle Inclán, uno de los centros públicos de Oleiros, un ayuntamiento residencial frente a A Coruña. “En infantil o primaria solemos tener uno o dos niños gallegoparlantes por aula de 25. Después dejan de hablarlo, al menos con sus compañeros. Pero sí hay bastantes padres que lo hablan con sus hijos, sobre todo con los varones”. Según la Mesa por la Normalización, en las ciudades el idioma propio está relegado al 2% de las clases de infantil.
Sara Marcos, de 13 años y Belén Fernández, de 15, sí hablan gallego, incluso con sus compañeros castellanohablantes. Belén especifica que “también con mi mejor amiga y con las dependientas de tiendas de moda”. Cursan 2º de ESO en el Instituto de A Pinguela, de Monforte, una pequeña ciudad ferroviaria de Lugo. Ellas no son de allí, sino de los ayuntamientos limítrofes de Sober y Ferreira. “De 19 que somos en clase, hablamos gallego siete”, echa cuentas Sara, “aunque de Monforte solo es una, Uxía…” ¿Por qué habla en gallego Uxía, Belén? “Por sus abuelos, también hay otra que lo habla en 2ºB”.
Este es el primer curso en el que, según la ley Wert, las familias podían optar a una ayuda de 7.000 euros para escolarizar a los hijos en un centro privado si consideraban que la cantidad de materias que impartían en castellano en un centro público no llegaba a lo “razonable”. En Galicia se presentaron cuatro solicitudes.


Monday, February 02, 2015

Transgénicos: Monsanto se vuelve hortelano

Transgénicos: Monsanto se vuelve hortelano | Economía | EL PAÍS

Monsanto se vuelve hortelano

El grupo de semillas transgénicas desarrolla en España variedades de productos agrícolas

Un investigador de Monsanto en un laboratorio de la empresa en EE UU. / DANIEL ACKER (BLOOMBERG)
Monsanto es, posiblemente, la más visible de entre las empresas agroquímicas que han orientado su desarrollo de negocio hacia herbicidas más potentes y semillas —genéticamente modificadas— resistentes a las plagas y a la sequía. En consecuencia, la química estadounidense se ha convertido en símbolo para unos y enemigo acérrimo para otros.
Pero además de por las polémicas semillas transgénicas, el grupo también apuesta por productos hortícolas mejorados de forma tradicional (es decir, por selección natural). Y considerando las condiciones ambientales del campo español y el hecho de que el país es uno de sus principales mercados dentro de la Unión Europea, es natural que Monsanto haya elegido España para instalar cuatro centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos.
En 55 hectáreas —de las que la mitad corresponden a invernaderos— repartidas entre La Mojonera, El Ejido y Cuevas de los Úbedas (las tres en Almería) y Miranda (Murcia) medio centenar de investigadores y una veintena de técnicos de campo desarrollan nuevas variedades.
En cultivos protegidos —es decir, que crecen en invernadero— Monsanto tiene en marcha un total de 13 programas de mejora genética, entre los que destacan los proyectos en tomates, pepinos, pimientos, melón, berenjena y calabacín.

Los objetivos de Monsanto en sus investigaciones sobre la tomatera apuntan a obtener variedades adaptadas a diferentes zonas de la Península, cada una de ellas con su evolución de las temperaturas y sus fechas específicas de siembra. Todas ellas deben poder resistir a las enfermedades y a los procesos de envasado y transporte hasta los mercados de destino. Y, lo que es más importante, deben hacerlo manteniendo su sabor.Especial interés tienen las investigaciones en el tomate, el producto más importante de la huerta ibérica. España vende fuera más de 1.200 millones de euros en tomates al año, lo que representa un 0,5% de las exportaciones del país.
Un objetivo similar tienen las investigaciones en nuevas variantes de pepino, orientadas especialmente hacia la exportación a Estados Unidos. El consumidor del país americano prefiere especialmente la variedad “holandesa” del vegetal, larga y sin espinas. Monsanto busca una variante que crezca bien bajo las temperaturas elevadas del sur de España y que, a la vez, sea capaz de tolerar el frío durante los meses de otoño e invierno, con el fin de llegar en buen estado a los mercados importadores.
Entre los cultivos al aire libre que investiga la multinacional estadounidense destacan el melón, la lechuga, la cebolla, la sandía, la zanahoria, la espinaca, el puerro y la judía verde. En lo que se refiere al melón, uno de los principales productos para la exportación, se han logrado variedades para cubrir todo el ciclo de cultivo.
El objetivo final es que el agricultor obtenga mejores rentas a través de productos de mayor calidad, más competitivos, adaptados a los gustos de los consumidores y desarrollados con respeto al medio ambiente.
Gracias a esa apuesta por la innovación —que le cuesta al año alrededor de 10 millones de dólares (8,8 millones de euros) en España y 1.725 millones en todo el mundo, casi el 11% de su facturación—, Monsanto ha conseguido romper el tradicional predominio de las empresas holandesas en los huertos de España. Muchas de éstas han ido a engrosar la cartera de marcas de la multinacional estadounidense, que en el terreno hortifrutícola opera sobre todo con las enseñas Seminis (adquirida en 2005) y De Ruiter. Ésta última está especializada en productos de alta gama para invernaderos.
Sin embargo, ni siquiera en el desarrollo de nuevas variedades de hortalizas “naturales” Monsanto puede escapar de la polémica. La empresa afirma que el desarrollo de una variedad de vegetal puede tardar entre ocho y 12 años y que hace un uso intensivo de mano de obra y capital, por lo que tiene derecho a beneficiarse de los rendimientos económicos de ese esfuerzo patentando el producto resultado de esas investigaciones. Diversas organizaciones ecologistas y de consumidores se han movilizado en contra de esas intenciones.
La batalla se libra sobre todo en la Oficina Europea de Patentes (OEP). El artículo 53 de la legislación comunitaria prohíbe el registro comercial de “variedades de plantas y animales o procesos esencialmente biológicos”. Aún así, la OEP tiene pendientes de resolución dos casos, uno sobre una variedad de brécol genéticamente modificada para tener propiedades anticancerígenas y una forma de cultivo del melón que elige las frutas más resistentes al virus del amarilleo de las cucurbitáceas. Este último proceso, desarrollado en parte en Aguadulce (Almería), es propiedad de Monsanto.
La facturación de la multinacional en la Península es de 84 millones de euros, entre semillas y herbicidas. El mercado europeo es relativamente pequeño en las cuentas de la empresa estadounidense, que incluye los resultados en el continente con los obtenidos en África; aún así, no superan el 14% de los ingresos totales.

Pese a su escaso tamaño en el grupo, las cifras impresionan. 4.000 empleados de Monsanto están trabajando en más de 2.500 variedades de más de una veintena de cultivos de hortalizas, que se comercializan en más de 160 países. Una cuarta parte de estos empleados trabajan en los departamentos de innovación y desarrollo. Los cuatro centros españoles son parte de una red global con más de medio centenar de instalaciones. Grosso modo, el departamento dedicado a las verduras representa alrededor de un tercio de los equipos de I+D de la multinacional.Igualmente, el negocio de las hortalizas es relativamente menor dentro de las múltiples actividades de Monsanto. En 2014, las ventas de semillas de verduras representaron 867 millones de dólares, un 5,5% de los ingresos del grupo. La parte de este negocio en el beneficio bruto es aún menor: 401 millones de dólares, un 4,6% del total.
El 40% de los ingresos de Monsanto viene de las semillas de maíz, el área más polémica de las actividades de la agroquímica estadounidense. España es uno de los países de la UE donde está permitido cultivar el maíz BT mon 810 (comercializado como YieldGard), genéticamente modificado para resistir a la plaga del taladro del maíz. A pesar de que sucesivas pruebas científicas no han identificado consecuencias ni para la salud ni para el medio ambiente por el uso de esta variedad, esta continúa prohibida en países como Alemania, Francia y Hungría.
Constituida en 1901 en el sector de la industria química y farmacéutica, Monsanto hizo su apuesta por el sector agrario hace más de 50 años.
Junto a la importancia de la investigación ha jugado también un papel decisivo la estrategia de compras iniciada hace algo dos décadas y que supuso la incorporación al grupo de firmas líderes en el sector agrario como Cargill, Asgrow, Dekalb y Deltapine
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...